بایگانی برچسب: ظرفیت دانشگاه حکیم سبزواری

مقایسه ظرفیت ورودی رشته‎های مختلف دانشگاه حکیم سبزواری در ۳ سال اخیر

رشته‌های گروه علوم انسانی/ روزانه
>برای بزرگتر شدن، روی تصاویر کلیک کنید<

رشته‌های گروه ریاضی (مهندسی) / روزانه
>برای بزرگتر شدن، روی تصاویر کلیک کنید<

رشته‌های گروه ریاضی (غیر مهندسی) / روزانه
>برای بزرگتر شدن، روی تصاویر کلیک کنید<

رشته‌های گروه تجربی/ روزانه
>برای بزرگتر شدن، روی تصاویر کلیک کنید<

رشته‌های گروه علوم زبان خارجه و هنر / روزانه
>برای بزرگتر شدن، روی تصاویر کلیک کنید<